Skip
Admin User's blog

Wat is ‘echte transformatieve mediation’?

Edited by Admin User, Friday, 13 February 2009, 06:55 PM
Visible to anyone in the world
De term transformatieve mediation wordt op een nogal uiteenlopende manier gebruikt. Met name in peace research (zie nieuwe boek van Dayton & Kriesberg) wordt de term conflict-transformation gebruikt om een aparte benadering aan te duiden naast conflict resolution en conflict management. Huidige internationale conflicten – zo is de redenering – zijn dermate complex, dat een reframing van posities niet voldoende is maar dat ze vragen om een proces van fundamentele verandering van de onderlinge relaties en belangen en zelfs een totale verandering van de structuur van de maatschappij. De Noorse polemoloog John Galtung, Paul Lederach met diens Conflict Transformation Program aan de Eastern Mennonite University in de VS en het Berghof Research Center for Constructive Conflict Management in Berlijn hanteren de term in deze betekenis. Lederach geeft aan de term conflict-transformation een veel spirituelere en religieuzere betekenis dan Bush en Folger.
Soms wordt de term ook in verbinding gebracht met harmoniemodellen van verzoening en vergeving, bijvoorbeeld op het terrein van dader-slachtofferbemiddeling of Restorative Justice & Peacemaking (Umbreit, Greenwood). In Nederland wordt de term soms op een meer individualistisch-spirituele manier gebruikt en wordt daarmee bedoeld dat het zou gaan om de transformatie van de persoon en de helende werking die daarvan uitgaat op de relatie met de ander.

De term conflict-transformatie of transformatieve mediation is uiteraard niet beschermd. Iedereen kan daaraan zijn of haar invulling geven en heeft het goed recht om de term een eigen inhoud en betekenis te geven.
Het is evenwel verwarrend en kan verkeerde verwachtingen wekken. Het zou daarom helpen als ieder zijn of haar eigen benadering zou definiëren en zou positioneren ten opzichte van elkaar.

Wij claimen met het Transformative Mediation Institute niet 'de enige echte' te zijn of de enige manier te presenteren waarop je transformatieve mediation zou kunnen praktiseren. We zijn evenwel wel duidelijk over wat we er niet en wat we er wel onder verstaan. Het gaat ons niet om iets spiritueels of om een transformatief ‘bekeringsproces’ van een individueel persoon of om het bewerkstelligen van harmonieuze relaties. Wij volgen hierbij de definitie van Bush & Folger. Voor ons gaat het om een transformatie van de interactie en de onderlinge communicatie, waarmee het conflict transformeert. En een dergelijke transformatie van de interactie kan soms vragen om behoorlijk wat conflictueuze communicatie (conflict talk). Maar wanneer de deelnemers in een mediation duidelijker krijgen wat ze willen en wat hun mogelijkheden zijn en zij beter in staat zijn om beslissingen te nemen die in het kader van hun conflict nodig zijn, vindt er een belangrijke omslag in hun interactie plaats. Als zij daarbij ook beter in staat zijn het perspectief van de andere partij in te nemen, treedt er eveneens belangrijke omslag plaats. Dit soort omslagen duiden we aan met de term conflicttransformatie.

Hugo Prein